MASTER ทุ่ม 468 ลบ. รุกลงทุนกิจการดูแลผู้สูงอายุ-คลีนิกเสริมความงานรวม 5 บริษัท : อินโฟเควสท์


บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง คลินิกเสริมความงาม และธุรกิจบริการ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 5 บริษัท รวมเป็นเงิน 468,391,176.47 บาท ได้แก่

1. การเข้าลงทุนในบริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด (บจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำนวนไม่เกิน 4,721 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 10,111.01 บาท ในการลงทุนรอบแรก และในราคาไม่เกินหุ้นละ 22,508.05 บาท ในการลงทุนรอบสอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 64,941,176.47 บาท

บจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์เป็นบริษัทประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

2. การเข้าลงทุนในบริษัท ทีวายพี เมดิคัล จำกัด (บจก. ทีวายพี) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบจก. ทีวายพี จำนวน 60,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ทีวายพีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,700,000 บาท

บจก. ทีวายพี เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่เพื่อรับโอนกิจการคลินิกเสริมความงามซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่อ “TYP Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านเสริมจมูก ตาสองชั้น ปรับรูปหน้า โดยเป็นการรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้การประกอบกิจการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องมือแพทย์ สิทธิการเช่า ลูกค้า และพนักงาน เพื่อให้บจก. ทีวายพี สามารถดำเนินกิจการคลินิก “TYP Clinic” ได้ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

3.การเข้าลงทุนในบริษัท ซีเอ็มเอ็นเอช 2012 จำกัด (บจก. ซีเอ็มเอ็นเอช) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. ซีเอ็มเอ็นเอช จำนวน 6,667 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ซีเอ็มเอ็นเอช (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 7,499.62 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท

บจก. ซีเอ็มเอ็นเอช เป็นบริษัทประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์ หรือ Chiangmai Nursing Home care” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความชำนาญด้านดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทางระบบสมองและประสาทไขสันหลัง ให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการแพทย์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การทำกายภาพบำบัดรวมถึงกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยทางระบบประสาท สามารถช่วยเหลือตัวเอง และกลับคืนสู่ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

4.การเข้าลงทุนในบริษัท ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์ ฮอสพิทอล จำกัด (บจก. ด็อกเตอร์ท๊อป แฮร์) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. ด็อกเตอร์ท๊อป แฮร์ จำนวน 133,333 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ด็อกเตอร์ท๊อป แฮร์(ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 96,000,000 บาท

บจก. ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม ภายใต้ชื่อ “The Skin Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านปลูกผมไร้รอยแผลศัลยกรรมความงาม และเลเซอร์ต่าง ๆ โดยเป็นการรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้การประกอบกิจการ ลูกค้า และพนักงาน ภายหลังการเข้าลงทุนของบริษัท บจก. ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์จะเข้าประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม ภายใต้ชื่อ “The Skin Clinic” ซึ่งปัจจุบันมีจ นวนทั้งสิ้น 7 สาขาในกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมผม ภายใต้ชื่อ “ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์ ฮอสพิทอล”

5. การเข้าลงทุนในบริษัท บีอีคิว จำกัด (บจก. บีอีคิว) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. บีอีคิว จำนวนไม่เกิน 21,875 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของจ นวนหุ้นทั้งหมดของบจก. บีอีคิว (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 183,750,000.00 บาท

คาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์ ฮอสพิทอล จำกัด (บจก. ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์) แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2567 และคาดว่าจะเข้าลงทุนในบริษัท บีอีคิว จำกัด (บจก. บีอีคิว) แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2567

บจก. บีอีคิว เป็นบริษัทประกอบกิจการคลินิกให้บริการด้านผิวพรรณ รูปร่าง และเส้นผม ภายใต้ชื่อ “BEQ Clinic” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร โดยมีความชำนาญด้านการปลูกผมครบวงจร

การเข้าลงทุนในกิจการทั้ง 5 บริษัทจะใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการทั้ง 5 รายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์กับบริษัท นอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนและจากเงินปันผลจากผลประกอบการของแต่ละกิจการในอนาคตแล้ว

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านผลิตสื่อโฆษณาจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่การบริการของบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับด้านสุขภาพและคลินิกเสริมความงามดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและเป็นประโยชน์กับบริษัทธุรกิจหลักของบริษัท การร่วมลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและรูปแบบการให้บริการเสริมความงามให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ย. 66)

Tags: MASTER, มาสเตอร์ สไตล์, หุ้นไทย

ข่าวต้นฉบับ

About Author