ดีและสุนทรพจน์สำหรับแพทย์ไมอามีหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยยกก้นชาวบราซิล? | ป


ความผิดพลาดของ Dr. Oliver Simmons แห่ง New Life Plastic Surgery ทำให้การเสียชีวิตของ Tanisha Walker มีแนวโน้มว่าเขาจะต้องเสียค่าปรับ 10,000 ดอลลาร์ และเวลาที่ใช้ในการบรรยาย 1 ชั่วโมงเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปลูกถ่ายไขมันตะโพก

การดูดไขมันรูปแบบนั้นเรียกกันทั่วไปว่า “การยกกระชับก้นแบบบราซิล” หรือ “BBL” และนั่นคือสิ่งที่ซิมมอนส์ทำกับ Walker ที่ New Life เสร็จสิ้นเมื่อเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 เมษายน ขณะอายุ 46 ปี

หน้านี้ต้องใช้ Javascript

จำเป็นต้องมี Javascript เพื่อให้สามารถอ่านเนื้อหาพรีเมียมได้ โปรดเปิดใช้งานในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

kAmpD 7@C E96 7:?6[ E96 DA6649 2?5 D@>6 @E96C C6DEC:4E:@?D[ E96J’C6 😕 E96 D6EE=6>6?E 28C66>6?E C624965 36EH66? k2 9C67lQ9EEADi^^HH`_]5@9]DE2E6]7=]FD^AF3^>65:4:?6^p86?520x?7@^!F3=:40x?7@C>2E:@?^!F3=:40q@@<]A57QmE96 u=@C:52 s6A2CE>6?E @7 w62=E9 2?5 $:>>@?Dk^2m]%92E 28C66>6?E 92D 366? DF3>:EE65 7@C E96 2AAC@G2= @7 E96 DE2E6 q@2C5 @7 |65:4:?6[ H9:49 H:== 8:G6 :ED J2J @C ?2J 😕 2 7:?2= @C56C k2 9C67lQ9EEADi^^7=3@2C5@7>65:4:?6]8@G^>66E:?8\:?7@C>2E:@?^Qm2E E96 g 2]>]u63]b 7F== 3@2C5 >66E:?8k^2m]k^Am

kAm$:>>@?D’ 7F== AC@A@D65 AF?:D9>6?E 2?5 9@H :E H2D C624965k^Am

kAmp7E6C s6A2CE>6?E @7 w62=E9 :?G6DE:82E:@? 2?5 E96 2FE@ADJ 3J |:2>:\s256 r9:67 |65:42= tI2>:?6C z6??6E9 wFE49:?D[ E96 56A2CE>6?E D2:5 $:>>@?D G:@=2E65 u=@C:52 =2H 3J :?;64E:?8 72E :?E@ (2=<6C’D 8=FE62= >FD4=6D 5FC:?8 E96 qq{] %96 56A2CE>6?E’D >6>@ E@ E96 q@2C5 @7 |65:4:?6 23@FE E96 D6EE=6>6?E 28C66>6?E D2JD E96 8F:56= :?6D 7@C E9:DG:@=2E:@? 2C6[ 7@C E96 =:46?D6[ 7C@> 2 J62C @7 AC@32E:@? E@ C6G@42E:@? 2?5 2? 25>:?:DEC2E:G6 7:?6 😕 E96 Sa[d__ E@ S`_[___ C2?86]ค^แอม

kAmxE D2JD ?@E9:?8 23@FE H92E 92AA6?D :7 E96 7:CDE @776?D6 :?G@=G6D 2 A2E:6?E’D 562E9]k^Am

แอมเอ็กซ์? 2C8F:?8 7@C E96 q@2C5 @7 |65:4:?6 E@ 2446AE E96 D6EE=6>6?E 28C66>6?E[ $:>>@?D 2EE@C?6J[ !6??:?8E@? {2H’D y@? !6==6EE[ A@:?E65 E@ E96 42D6D @7 sC] $E6A92?:6 $E@G6C 2?5 sC]$6C8:@ p=G2C6K]k^Am

แอม▪ {:<6 $:>>@?ด[ $E@G6C’D u=@C:52 =:46?D6 D9@H65 ?@ AC6G:@FD 5:D4:A=:?6 AC@3=6>D 367@C6 96C $6AE] `ง[ a_a_ 3C62DE 2F8>6?E2E:@?[ 235@>:?@A=2DEJ[ =:ADF4E:@? 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]>:2>:96C2=5]4@>^?6HD^=@42=^4C:>6^2CE:4=6acdg_`ahd]9E>=QmqC2K:=:2? 3FEE =:7E DFC86CJk^2m @? ce\J62C\@=5 v:2 #@>F2=5@\#@5C:8F6K 2E ):=F6E !=2DE:4 $FC86CJ WE92E’D E96 D2>6 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]>: 2>:96C2=5]4@>^?6HD^962=E9\42C6^2CE:4=6adefedhaa]9E>=Qm):=F6E 3=@4<65 DE2E6 :?DA64E@CDk^2m 7C@> 6?E6C:?8 😕 yF=J a_a`X]k^Am

แอมป์? 25>:?:DEC2E:G6 =2H ;F586 E9@F89E E96 s6A2CE>6?E @7 w62=E9 AC@G65 E92E 72E 😕 #@>F2=5@\#@5C:8F6K’D 8=FE62= >FD4=6D EC2G6=65 E@ 96C =F?8D E@ 4C62E6 2 72E2= 6>3@=:D>]qFE E96 ;F586 D2:5 E96 56A2CE>6?E 5:5?’E AC@G6 $E@G6C 925 24E65 H:E9 C64<=6DD 5:DC682C5 E@ 96C A2E:6?E'D 962=E9]$96 H2D 7:?65 Sd[___ 2?5 AFE @? 2 @?6\J62C AC@32E:@? “F?56C :?5:C64E DFA6CG:D:@? H:E9 ?@ C6DEC:4E:@? @7 AC24E:46]”k^แอม

kAm$E@G6C’D =:46?D6 AC@7:=6 ?@H k2 9C67lQ9EEADi^^>B2\:?E6C?6E]5@9]DE2E6]7=]FD^|”p$62C49 $6CG:46D^w62=E9r2C6!C@G:56CD^{:46?D6’6C:7:42E:@?n{:4x?5lfggggU2>Aj!C@r56l`d_`U2>Aj@C8lTa_Qm362CD E96 255C6DD @7 }6H {:76 !=2DE:4 $FC86CJk^2m]k^Am

kAm▪ $6C8:@ p=G2C6K @7 |:2 p6DE96E:4D 8@E 2 Sd[___ 7:?6 2?5 2 J62C @7 AC@32E:@? 5FC:?8 H9:49 96 H@F=5 4@F=5 36 @?=J 2? @3D6CG6C 😕 2?J qC2K:=:2? 3FEE =:7E]ค^แอม

kAm$:>>@?D 7F== AF?:D9>6?E 😕 E96 AC@A@D65 D6EE=6>6?E 28C66>6?E :?4=F56Dik^Am

kAmp =6EE6C @7 C6AC:>2?5 282:?DE 9:D =:46?D6jk^Am

kAm▪ p S`_[___ 7:?6 2?5 C6:>3FCD6>6?E @7 E96 56A2CE>6?E’D :?G6DE:82E:G6 2?5 AC@D64FE:@? 4@DED 36EH66? Sf[dgg 2?5 Sh[dggjk^Am

kAm▪ p @?6\9@FC =64EFC6^D6>:?2C 96 >FDE 8:G6 @? D276EJ 2?5 A@DD:3=6 4@>A=:42E:@?D @7 qq{ DFC86C:6D E@ E96 DE277 2E 2? 2AAC@G65 >65:42= 724:=:EJjk^Am

kAm▪ &=EC2D@F?5 8F:52?46 >FDE 36 FD65 5FC:?8 9:D qq{D 7@C 2E =62DE D:I >@?E9D 27E6C E96 7:?2= @C56C 7C@> E96 q@2C5 @7 |65:4:?6]ค^แอม

kAm%96 6>6C86?4J C6DEC:4E:@? @C56C 32??:?8 $:>>@?D 7C@> qC2K:=:2? 3FEE =:7ED 😀 =:7E65]!6==6EE’D =6EE6C E@ E96 q@2C5 D2JD E96 p>6C:42? q@2C5 @7 !=2DE:4 $FC86CJ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]23A=2DE:4DFC86CJ]@C8^AF3=:4^G6C:7J\46CE:7:42E:@?^’6C:7Jr6CEnD64E: @?l$FC86@?$62C49RD62C49:?8Qm46CE:7:42E:@? $:>>@?D 92D 96=5k^2m D:?46 a_`c H:== C6>2:? @? AC@32E:@? F?E:= $:>>@?D D2E:D7:6D E96 D6EE=6>6?E 28C66>6?E]w:D p>6C:42? q@2C5 @7 ~E@=2=J?8@=@8J 46CE:7:42E:@? 😕 w625 2?5 }64< $FC86CJ C6>2:?D]k^Am

kAm%2?:D92 (2=<6C’D 4@D>6E:4 DFC86CJ EC:AE@ $@FE9 u=@C:52k^Am

kAm%96 C6DEC:4E:@? @C56C 2?5 E6DE:>@?J 7@C E96 s6A2CE>6?E @7 w62=E9 3J |:2>: 3@2C5\46CE:7:65 A=2DE:4 DFC86@? sc]!2E !2K>:ñ@ ?@E65 E92E H96? (2=<6C 42>6 7C@> x?5:2?2[ D96 H6?E E@ qC:89E !=2DE:4 $FC86CJ 😕 (6DE@? @? pAC:= `g[ a_aa] x? 6G2=F2E:?8 (2=<6C 7@C 2 3C62DE C65F4E:@? DFC86CJ[ sC] !2F= v@=536C8 E9@F89E (2=<6C’D 3@5J >2DD :?56I @7 bg]`j 9:DE@CJ @7 9:89 3=@@5 AC6DDFC6j >65:42E:@? =:DE @7 >@C6 E92? @?6 3=@@5 AC6DDFC6 >65:42E:@?Dj 2?5 AC6\5:236E:4 4@?5:E:@? 25565 FA E@ “?@]”k^Am

kAm!2K>:ñ@ HC@E6 E92E v@=536C8 “?@E65 E92E ‘D96 H2D ?@E 2 42?5:52E6 7@C @77:46 DFC86CJ[ 3FE >2J36 D96 H@F=5 36 2 42?5:52E6 7@C DFC86CJ 😕 2 9@DA:E2=]’”k^แอม

แอมป์ 52J =2E6C[ $:>>@?D 2AAC@G65 (2=<6C 7@C qC2K:=:2? 3FEE =:7E DFC86CJ 2E }6H {:76[ gc__ $( t:89E9 $E] $:>>@?D 4FE :?E@ (2=<6C @? pAC:= a_]!6==6E'D =6EE6C 24<6C H2D d\7@@E\c 2?5 ab_ A@F?5D H:E9 2? 6G6? 9:896C 3@5J >2DD :?56I[ bh]ง[ E92? E96 AC6G:@FD 52J]ค^แอม

kAm!2K>:ñ@ 4C:E:4:K65 E96 A2A6CH@C< }6H {:76 82G6 (2=<6C D:8?65 2D 5646AE:G6 3642FD6 :E ::5:42E65 E92E }6H {:76 92D AC:G:=686D 2E {2C<:?r@>>F?:EJ w@DA:E2=[ H96? :E’D E96 5@4E@C H9@ 92D AC:G:=686D 2E 2 9@DA:E2=] qFE[ >@C6 52>28:?[ 96 ?@E65 $:>>@?D A6C7@C2E65 E96 235@>:?2= H2== 36EH66? E96 “E9 2?5 `aE9 C:3Dj 42FD65 :?E6C?2= 3=665:?8 2C@F?5 E96 =67E <:5?6J H96? 96 52>2865 E92Ej 2?5 :?;64E65 72E :?E@ E96 8=FE62= >FD4=6[ H9:49 42FD65 E96 72E2= AF=>@?2CJ 6>3@=:D>]ค^แอม

แอมเอ็กซ์? 2 =F?8[ |:2>:\s256 r9:67 |65:42= tI2>:?6C wFE49:?D 7@F?5 “E96C6 2C6 >2?J G6DD6=D 7:=65 H:E9 72E 6>3@=:” 2?5 “E96C6 😀 G686E23=6 >2EE6C 😕 E96 D>2== 2:CH2JD]”k^แอม

k9C ^ม

kAm©a_ab |:2>: w6C2=5]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]>:2>:96C2=5]4@>^Qm>:2>:96C2=5]4@>k ^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^แอม

ลิขสิทธิ์ 2023 Tribune Content Agencyข่าวต้นฉบับ